ارکان جشنواره

اركان مطابق تصوير زیر به این قرار خواهد بود:

 1. كميته راهبري
 2. كميته علمي
 3. شبکه داوران
 4. دبيرخانه جشنواره 

pic

 1. كميته راهبري

الف) تركيب كميته راهبري

شركتها و سازمان های بخش های مختلف دولتی ، عمومی، تعاونی و خصوصی با فعالیت های مرتبط با موضوع های اقتصادی و بهره وری در کشور به پیشنهاد دبیرخانه و  تایید ریاست جشنواره می توانند در این کمیته نماینده داشته باشند.

نمایندگان این سازمان ها که دارای شرایط زیر باشند به مدت یک سال عضو کمیته راهبری خواهند بود:

 • مدیر ارشد سازمان
 • دارای قدرت تصمیم گیری به نمایندگی از سوی سازمان متبوع خود
 • تحصیلات و تجربه کاری مرتبط با موضوع های اقتصادی و بهره وری

ریيس کمیته راهبري، با حكم ریيس جشنواره به مدت یک سال منصوب خواهد شد.


ب) وظايف كميته راهبري


كميته راهبري به صورت سالیانه و همزمان با آغاز فرآیند اجرایی مرحله اول هر دوره از جشنواره تشكيل جلسه مي‌دهد و وظايف آن به شرح زير است :

 تعيين خط‌مشي‌هاي اجرايي در مورد فعاليت‌هاي دبيرخانه جشنواره، كميته علمي و سایر ارکان جشنواره

 

 •  بررسي اصلاحات ضروري اساسنامه جشنواره بررسي و تصویب برنامه زماني عمليات اجرايي هر دوره كه توسط دبیرخانه تهيه شده
 •  رفع مشكلات احتمالي و انجام مساعدت‌هاي لازم جهت اجراي هر چه بهتر فرآيند جشنواره
 •  نظارت بر برگزاري مراسم های پاياني جشنواره
 •  بررسي نتايج رسيدگي به شكايات و اعتراضات متقاضيان و رسيدگي به آنها
 •  ارایه پيشنهادهاي لازم به دبيرخانه در مدت اجراي فرآیند جشنواره
 •  تصویب فرآیند اجرایی برگزاری جوایز مختلف زیرمجموعه جشنواره و حد نصاب امتیاز مورد پذیرش جهت معرفی شرکت برتر در هر یک از آنها (پیشنهاد شده توسط كميته علمي)
 •  تصویب شرايط و ويژگيهاي داوران (پیشنهاد شده توسط كميته علمي)
 •  تصويب رويه‌هاي اجرايي تدوين شده توسط كميته علمي براي انجام داوری ها

 

2. كميته علمي

الف) تركيب كميته علمي

اعضای كميته علمي به پیشنهاد دبیرخانه از ميان اساتيد دانشگاه، مديران با تجربه و صاحبنظران مرتبط با موضوع جایزه و همچنین بهترین اعضای شبکه داوران جشنواره بر اساس مدل رتبه بندی مصوب کمیته علمی با تایید كميته راهبري انتخاب مي گردند و ریيس كميته علمي نيز از ميان اعضاء كميته راهبري( بجز رئيس و دبير تعيين شده كميته راهبری) به روش راي گيري و توسط ايشان و با حکم ریاست کمیته راهبری انتخاب مي گردد. كليه اعضاء با حكم ریيس كميته راهبري به مدت یکسال منصوب خواهند شد.

اعضای اصلی:

اشخاصی که با توجه سابقه و تجربه آنها در خصوص موضوع بهره وری عضو کمیته علمی بوده اند به عنوان عضو اصلی کمیته علمی شناخته می‌شوند.

اعضای فنی:

اشخاصی که در هر یک از جوایز زیرمجموعه جشنواره به عنوان متخصص موضوع جایزه در جلسات کمیته علمی حضور خواهند داشت به عنوان اعضای فنی کمیته علمی خواهند بود.

ب) وظايف كميته علمی

 •  بررسي برنامه زماني عمليات اجرايي هر دوره كه توسط دبيرخانه تهيه شده و ارایه آن به کمیته راهبری جهت تصويب
 •  انجام اصلاحات ضروري اساسنامه و پيشنهاد به كميته راهبري جهت انجام مراحل تائيد وتصويب
 •  تعيين معيارهاي ارزيابي اصلي، معيارهاي فرعي و امتيازات آنها و پيشنهاد به كميته راهبري جهت انجام مراحل تائيد
 •  تعيين حد نصاب‌ امتياز هر يك از سطوح و پيشنهاد به كميته راهبري جهت انجام مراحل تائيد
 •  تعيين شرايط و ويژگيهاي داوران و پيشنهاد انتخاب آنها به كميته راهبري جهت انجام مراحل تائيد وتصويب
 •  تدوين رويه‌هاي اجرايي براي داوری در سطوح مختلف و پيشنهاد آن به كميته راهبري
 •  نظارت بر عملكرد داوران جشنواره
 •  نظارت بر فرآيند داوری
 •  نظارت بر انتشار نشريات مرتبط
 •  تعيين صلاحيت مراكز آموزشي براي دوره‌هاي آموزشي ويژه داوران
 •  تعیین بازنگري معيارهاي انتخاب واحدهاي برتر پس از هر دوره اعطاي جشنواره
 •  بررسي شكايات و اعتراضات متقاضيان و رسيدگي به آنها و اعلام نتيجه به كميته راهبري
 •  تهيه و ارائه گزارش به كميته راهبري 

 

3. شبکه داوران جشنواره ملی بهره وری

اساتید دانشگاه ها، متخصصین، مدیران سازمان ها در سطوح مختلف می توانند در صورت دارا بودن شرایط زیر عضو شبکه داوران جشنواره شوند:

 • حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط
 • حداقل دارای مدرک کارشناسی
 • حدقل سن 28 سال

وظایف اعضای شبکه داوران جشنواره:

 • همکاری در انتخاب سازمان برتر از بین نامزدهای تعیین شده توسط کمیته علمی جشنواره به تفکیک هر یک از گروه های اقتصادی
 • همکاری در انجام پروژه های تحقیقاتی تعریف شده برای دبیرخانه جشنواره ملی بهره وری
 • مشارکت در سمینارها و همایش های علمی در صنایع مختلف

4. دبيرخانه

موسسه مدیریت بهره وری هوشمند ایرانیان به عنوان دبیرخانه جشنواره فعالیت نموده و كليه عمليات اجرايي مرتبط با جشنواره را عهده دار می‌باشد. وظايف دبيرخانه عبارتند از:

 •  مديريت دبيرخانه جشنواره و انجام كليه فعاليت‌هاي اجرايي مرتبط
 •  همكاري با کمیته علمی در تهيه برنامه زماني عمليات اجرايي هر دوره
 •  تهيه و تدوين آئين‌نامه ها و دستورالعمل های اجرايي و ارائه آن به اركان ذيربط طرح جهت تصويب
 •  اجراي كليه فعاليت‌هاي كارشناسي مورد نياز اركان جشنواره
 •  انتشار نشريات مرتبط با جشنواره
 •  انجام فراخوان عمومي به نحو مقتضي جهت ثبت‌نام متقاضيان
 •  انجام هماهنگي‌هاي لازم جهت برگزاري جلسات كميته راهبري و كميته علمي جشنواره
 •  برگزاري دوره‌هاي آموزشي جهت داوران
 •  دريافت اطلاعات از متقاضيان جشنواره، طبقه‌بندي و تجزيه و تحليل آنها
 •  ارجاع نتايج حاصل از داوری ها براي اتخاذ تصميم نهايي به  كميته هاي علمي و راهبري
 •  تهيه تندیس و لوح های سازمانهاي بهره ور منتخب
 •  تهيه گزارش عملكرد و ارایه به كميته راهبري