برگزاری اولین سمینار آموزشی و توجیهی استقرار نظام مدیریت بهره وری در شرکت ملی گاز ایران

برگزاری اولین سمینار آموزشی و توجیهی استقرار نظام مدیریت بهره وری در شرکت ملی گاز ایران

اولین سمینار آموزشی و توجیهی به منظور استقرار نظام مدیریت بهره وری  ،روز سه شنبه مورخ ۳ مرداد ۹۶ در محل سالن همایش های شرکت ملی گاز ایران با حضور مدیران ارشد و کارشناسان حوزه بهره وری وزارت نفت و چهار شرکت اصلی و شرکت های فرعی شرکت ملی گاز ایران با هدف رسیدن به فهم مشترک در مفاهیم بهره وری و استقرار نظام ملی بهره وری در شرکت ملی گاز ایران برگزار شد.

در این سمینارعلاوه بر سخنرانی رئیس مهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران ، آقای مهندس شکرخدایی دبیرجشنواره ملی بهره وری و مدیرعامل گروه پارسیان هوشمند نیز با موضوع ” جایگاه بهره وری در رشد اقتصادی جهان و ایران از جنبه آماری و مراجع بین المللی” به ایراد سخنرانی پرداختند.