توسعه معادن روی ایران؛ تنهابرنده تندیس ملی بهره وری

توسعه معادن روی ایران؛ تنهابرنده تندیس ملی بهره وری

با برگزاری جشــن اختتامیه نهمین دوره جشنواره ملی بهره وری در اتاق بازرگانی ایران،هولدینگ توسعه معادن روی ایران، برترین شــرکت جشنواره معرفی شد.به گزارش رتبه آنلاین، در اختتامیه نهمین جشــنواره ملی بهره وری که از صبــح اول خرداد ۹۷ در اتاق بازرگانی ایران آغاز شــده است، این شــرکت حائز دریافت تندیس جشنواره شد.در این خصوص گفتنی است که این شرکت بعد از دو سال )که هیچ شرکتی حائز دریافت این جایزه نشده بود( توانست با رای هیات داوران جشنواره تنها شرکتی باشد که این تندیس را بدست آورد.در این مراســم که با حضور مدیران شرکتهای برتر، فعالان اقتصادی ایران و اعضای اتاق بازرگانی در حال برگزاری است،۱۰ شرکت در مسابقه ملی تجربه های موفق تقدیرنامه دریافت و ۲شرکت ســپاس نامه مسابقه ملی تجربه های موفق را دست آوردند.بر پایه این گزارش، لوح مسابقه بهترین محل برای کار هم به دوشرکت و سپاسنامه این بخش هم به دو شرکت دیگرتعلق گرفته است.همچنین سپاس نامه مسابقه برترین توان اجرا نیز برای اولین بار در سومین دوره برگزاری این مسابقه، به دو شرکت برتر اعطا شد.گفتنی است بر اساس مصوبه کمیته علمی در جشــنواره سازمانهایی که در مجموع مسابقه ها بیش از ۷۰۰ امتیاز کسب کنند، تندیس ملی بهره وری را با خود خواهند برد.

 

گزارش تصویری