مراکز ارایه دهنده خدمات پشتیبانی

  • مركز مديريت بهره وري ایران

    • سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران  irpmc.ir
    • مرکز مشاوره مدیریت بهره وری ایران consulting.irpmc.ir
    • مرکز آموزش و تحقیقات مدیریت بهره وری ایران  training.irpmc.ir