مسابقه برترین توان اجرا

 

جشنواره ملی بهره وری     مسابقه ملی برترین توان اجرا

 

مسابقه ملی برترین توان اجرایکی از مسایل اصلی مانع رشد و توسعه اقتصادی در کشورمان و سایر کشورهای در حال توسعه عدم دستیابی به اهداف تعیین شده و اجرای صحیح برنامه ها و همچنین عدم توجه به توان و ظرفیت های داخلی می باشد. این موضوع به طور مکرر توسط مسوولین عالی رتبه نظام مطرح گردیده است. به عبارت دیگر تمرکز و هم افزایی بر اهداف اصلی تعیین شده به صورت کامل وجود ندارد. جشنواره ملی بهره وری در راستای اهداف و ماموریت خود و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با همکاری مرکز اندازه گیری توان اجرایی اقدام به اندازه گیری توان اجرای سازمان ها و شرکت ها و برگزاری مسابقه برترین توان اجرا نموده است تا از طریق برگزاری مسابقه و ایجاد بستر رقابتی در این حوزه در کنار موضوع بهره وری توجه تمامی بخش های اقتصادی کشور را به سمت موضوع اجرا سوق دهد و اهداف برنامه های توسعه کشور را عملیاتی نماید.

به منظور اندازه گیری و ارزیابی توان اجرایی از تکنیک های معتبر بین المللی و روش ارزیابی xQ (بهره اجرا/Execution Quotient) استفاده می گردد که ميزان تمركز سازماني را بر روي اهداف الويت دار، اندازه گيري نموده و مسير بهبود در امر اجرا را براي سازمان ترسيم مي نمايد. این روش ارزیابی از مستندات بین المللی معتبر مانند منابع مستندات موسسه فرانکلین کاوی، شرکت مکنزی و شرکا، موسسه هریس اینتراکتیو و شبکه کسب و کار هوشمندانه کانادا و … استفاده گردیده است. در این روش با استفاده از پرسشنامه داده ها و اطلاعات در مورد ابعاد موضوع اجرا در سازمان به صورت آنلاین (پرسشنامه آنلاین) جمع آوری می گردد و پس از انجام صحه گذاری نظرسنجی انجام شده، نتایج در قالب کارنامه توان اجرایی ارایه می گردد.

شش اصل اجرا:

1- شفافيت كاري :

اهداف فردي : شفاف، قابل اندازه گيري، اهداف كاري با فرجه معين

جهت گيري سازماني : استراتژي سازماني و درك دقيق اهداف

تمركز تيمي : تيم كاري كوشا و متمركز بر اهداف الويت دار

2- توانمند سازي

توانمند سازي تيم : كفايت منابع و آزادي عمل براي انجام كار

بهبود عملكرد سازماني : ثابت قدمي و رويكرد سيستمي به بهبود عملكرد

پشتيباني سازماني : پشتيباني فعال براي اهداف كار تيمي

3-تعهد كاري

اهداف تيم – كيفيت : شفاف، اهداف تيمي قابل اندازه گيري

درگير بودن فردي : ارزش ها و انگيزه هاي فردي

تعهد فردي : افراد متعهد به جهت گيري سازماني

4- هم افزايي

ارتباطات تيمي: بلوغ ادراك و خلق گفتمان

اطمينان تيمي : يك محيط ايمن كاري بر اساس تفكر برد – برد

همكاري سازماني: هموار بودن كار و ارتباطات بين و درون بخشي

قابليت اطمينان سازماني: ارزش هاي سازماني و تعهدات شرافتمندانه

5-تفسير كاري

افق ديد سازماني: همه كاركنان متمركز بر اهداف سازماني

برنامه ريزي تيمي: شفافيت، همبستگي وظايف و پيگيري از اين طريق

برنامه ريزي فردي : رويكرد سيستمي به زمانبندي الويت ها

وقت گذاشتن فردي: زمان صرف شده براي اجراي اهداف اصلي 

6-پاسخگويي

پاسخگويي تيمي: الزام به احترام در بين اعضاي تيم

شاخص هاي كيفي تيم: سنجش هاي متوالي، دقيق و آشكار موفقيت

بهره وري فردي: ابتكار فردي و مسئوليت پذيري در مقابل نتايج