معرفی مسابقه ملی بهره وری


مسابقه ملی بهره وری


سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران، شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری بنگاه های اقتصادی را با استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده   بنگاه های اقتصادی به دو نرخ جاری و ثابت (تورم زدایی شده بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سال پایه ۱۳۸۳) از سال ۱۳۸۲ تاکنون  اندازه گیری نموده است. بنابراین داوری در جشنواره بر روی قسمت اول چرخه مدیریت بهره وری و با تمرکز بر اندازه گیری یکسان شاخص های مورد بررسی،  در قالب بخش های ذیل در طول حداقل پنج سال می باشد.


 


بخش بهره وری (شامل شاخص های بهره وری کل عوامل، نیروی انسانی و سرمایه)


بخش سود آوری (شامل شاخص های فروش سرانه و سودآوری)


 


منطق امتیازدهی در مسابقه  ملی بهره وری


بر اساس آیین نامه تدوین شده کمیته علمی، فهرست نامزدهای پیشنهادی در هر گروه اقتصادی توسط دبیرخانه با توجه به روند رشد پایدار شاخص های بهره وری و مقایسه با میانگین صنعت های مورد نظر در طی پنج سال اخیر تهیه و جهت تایید نهایی در اختیار اعضای کمیته علمی قرار می گیرد. در نهایت برتر در هر صنعت توسط داوران جشنواره که از متخصصین همان صنعت می باشند انتخاب می شوند.


میانگین صنعت های مورد نظر با توجه به پشتیبانی علمی و اطلاعاتی سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران که شامل۳۰۰۰ بنگاه اقتصادی در قالب ۵۲ گروه بهره مند می باشد به دست می آید. مجموع ارزش افزوده  های بخش صنعت و معدن که در سامانه موجود است، در حدود ۶۰ درصد ارزش افزوده کل بخش صنعت و معدن در کشور بوده و همچنین مجموع ارزش افزوده  های بخش موسسات مالی و پولی مورد بررسی در جشنواره در حدود ۸۵ درصد کل ارزش افزوده در این بخش را تشکیل می دهد.

 

شاخص ها و معیارهای مورد ارزیابی

محور های جشنواره در مسابقه  ملی بهره وری

شاخص ها

معیار ها

بخش بهره وری

 

بهره وری هزینه نیروی کار

رشد پایدار بهتر از اهداف برنامه های توسعه

عملکرد بالاتر از میانگین

بهره وری سرمایه

رشد پایدار بهتر از اهداف برنامه های توسعه

عملکرد بالاتر از میانگین

بهره وری کل عوامل

رشد پایدار بهتر از اهداف برنامه های توسعه

عملکرد بالاتر از میانگین

بخش سود آوری

سود آوری

رشد پایدار بهتر از رشد میانگین صنعت

عملکرد بالاتر از میانگین

فروش سرانه

رشد پایدار بهتر از رشد میانگین صنعت

عملکرد بالاتر از میانگین