معرفی جایزه ملی بهره وری

یکی از رویدادهای سه گانه جشنواره ملی بهره وری، بخش جایزه ملی بهره وری است. در این مرحله، بنگاه های اقتصادی برتر به تفکیک گروه های صنعتی بر اساس روند 5 ساله شاخص های بهره وری معرفی می گردند. برای سنجش عملکرد بنگاه های برتر، سامانه داوری آنلاین شاخص های بهره وری طراحی شده است که از این طریق، برای انتخاب بنگاه های برتر از نظر خبرگان صنایع مختلف استفاده می شود. در حال حاضر بیش از 3000 داور در این سامانه داوری ثبت نام کرده و همه ساله در فرآیند انتخاب بهره ور ترین بنگاه های اقتصادی مشارکت می کنند.

 

عناوین اعطایی به شرکت کنندگان در جایزه ملی بهره وری
عناوین اعطایی شامل سه سطح به قرار زیر است:
لوح تقدیر از عملکرد شاخص های بهره وری: از ميان نامزدهاي منتخب کمیته علمی جشنواره در هر زیربخش، نامزدي كه از حداقل تعیین شده کمیته علمی بالاتر باشد و بالاترین و پایدارترین شاخص بهره وری را در هر یک از شاخص ها با رای کمیته داوران آنلاین داشته باشند به عنوان الگو در سطح کشور معرفی و حایز دریافت لوح تقدیر از عملکرد شاخص های بهره وری خواهد شد.

منطق امتیازدهی

منطق امتیازدهی جایزه ملی بهره وری : (رقابت بر اساس مقایسه شاخص های بهره وری به نرخ ثابت سال 83 و بر مبنای اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده)

محور های جشنواره در جایزه ملی بهره وری

نام شاخص

معیار ارزیابی

امتیاز هر شاخص

(در سازمان های تولیدی)

امتیاز هر شاخص

(در سازمان های خدماتی)

بخش اصلی

(بر مبنای دوره 5 ساله اخیر)

بهره وری نیروی کار

رشد پایدار بهتر از اهداف برنامه های توسعه

65

85

عملکرد بالاتر از میانگین

بهره وری سرمایه

رشد پایدار بهتر از اهداف برنامه های توسعه

60

75

عملکرد بالاتر از میانگین

بهره وری کل عوامل

رشد پایدار بهتر از اهداف برنامه های توسعه

75

90

عملکرد بالاتر از میانگین

مجموع امتیاز بخش اصلی

200

250

بخش جانبی

(بر مبنای دوره 5 ساله اخیر)

درصد حاشیه سود خالص

رشد پایدار

50

75

عملکرد بالاتر از میانگین

فروش سرانه

رشد پایدار

50

75

عملکرد بالاتر از میانگین

مجموع امتیاز بخش جانبی

100

150

بخش ویژه

(بر مبنای دوره 5 ساله اخیر)

بهره وری انرژی

رشد پایدار

100

0

عملکرد بالاتر از میانگین

مجموع امتیاز بخش ویژه

100

0

مجموع امتیاز مرحله اول جایزه ملی بهره وری

400

400