پنجمین مصاحبه حاجی پور

 

  1. جناب آقای حاجی پور  به عنوان اولین سوال وضعیت و جایگاه بهره وری در کشور را چگونه ارزیابی می نمایید؟

متاسفانه در کشور ما شرایط حاکم بر محیط فعالیت و بازار طی سالیان دراز برای بخش عمده ای از سازمان ها و بنگاه ها بصورت انحصاری یا شبه انحصاری بوده و تنها در سال های اخیر شرایط قدری متعادل شده است. اما می بایست متذکر شد آهنگ حرکت کند است و دلیل آن هم افزونی و تعدد مشکلاتی است که تولید ما با آن ها مواجه است.لذا در این شرایط تا اندازه ای بهره وری زیر سایه سنگین سایر مشکلات مقطعی و کوتاه مدت دچار کاستی شده است.

  1. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور لزوم استفاده از روش های نظام مند بهبود بهره وری تا چه میزان احساس می شود؟

همانطو رکه بیان شد به دلیل آن که در زمان حال بنگاه های اقتصادی با مشکلات مختلفی روبه رو هستند بهره وری را جزو اولویت ها و ضرورت های خود نمی دانند اما می بایست در دراز مدت این موضوع اصلاح شود و می بایست در مورد مفاهیمی همچون بهره وری، اقدامات و فعالیت های آموزشی و ترویجی در درون بنگاه ها  و نهادهای اقتصادی صورت گیرد. مسلما دانایی و آگاهی توجه آن ها را به مقوله بهره وری و افزایش خواهد داد و شاهد رونق در اقتصاد خواهیم بود.

  1. به نظر شما نام گذاری روزی بنام بهره وری و بزرگداشت این روز چه تاثیری را بر ارتقای فرهنگی بهره وری در حوزه دولتی و خصوصی دارد؟

بی شک یادآوری روزی بنام بهره وری و بزرگداشت آن در هر سال می تواند در ارتقای فرهنگی و رشد کمی و کیفی بهره وری تاثیر داشته باشد و می تواند انگیزه ای باشد تا فعالان اقتصادی و برنامه ریزان دولتی در هر سال با یک برنامه منسجم به سمت اجرای پروژه های بهبود بهره وری در کشور حرکت نمایند.

  1. جناب آقای حاجی پور به نظر شما به عنوان عضو کمیته راهبری جشنواره و با توجه به این که ۵ دوره از جشنواره برگزار گردید، به چه میزان جشنواره ملی بهره وری توانسته به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد؟

به نظر من برگزاری جشنواره به قصد معرفی و قدردانی از بهترین عملکرد در زمینه بهره وری توانسته جایگاه خود را درکشور دست یابد در واقع جشنواره توانسته میعادگاهی باشد که در آن عاملان و مجریان پیشرو معرفی و تقدیر شوند. از سوی دیگر جشنواره عامل محرکی برای دیگر شرکت ها و سازمان ها است، تا آن ها نیز در یک رقابت سالم تلاش کنند تا بتوانند در سال آینده نماینده بهترین دستاورد ها در این زمینه باشند.

البته حتما در برگزاری پنج ساله مشکلات و نقاط ضعفی بوده است که باید در مسیر پیش رو این مشکلات رفع شود، مجریان جشنواره باید نسبت به برگزاری دوره های توجیهی و کارگاه های آموزشی در طول سال و نه فقط ایام برگزاری جشنواره مبادرت ورزند، این کار می تواند با مشارکت سازمان ها و مراجع اقتصادی صورت گیرد، در رابطه با بهره وری باید در سازمان بورس اوراق بهادار، اتاق بازرگانی و در سایر حوزه هایی که محل رجوع و حضور فعلی شرکت ها هستند، سازوکارهایی به وجود آید تا آن ها به سمت توجه بیشتر به موضوع بهره وری و اعمال نظام های بهره وری در تولید خودشان سوق دهند و همکاری بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

  1. به عنوان آخرین سوال با توجه به انتشار چهارمین سالنامه آمار بهره وری کشور در سال ۹۳ لزوم اندازه گیری شاخص های بهره وری را با یک استاندارد مشخص و یکسان برای بنگاه های اقتصادی در کشور چه میزان احساس می شود؟

واقعا در کشور در این مورد احساس خلا می شود. همانطور که میدانیم رشد بهره وری حاصل تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از سنجش و اندازه گیری صحیح و استاندارد است. در هر بخش از اقتصاد اندازه گیری صحیح بهره وری می تواند راه را برای بهبود بهره وری گسترش دهد.