اسامی شرکتهای ثبت نامی در مسابقه تجربه های موفق دوره دهم

۱- بانک انصار

۲- شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

۳-  سایپا

۴- روغن کشی خرمشهر

۵- آریا ساسول

۶- ملی سرب و روی

۷- شیمی دارویی داروپخش

۸- خاک چینی ایران

۹- البرز دارو

۱۰- ژنراتور مپنا پارس