حضور شرکت های دانش بنیان در هفتمین جشنواره ملی بهره وری

حضور شرکت های دانش بنیان در هفتمین جشنواره ملی بهره وری

اختتامیه هفتمین جشنواره ملی بهره وری با حضور شرکت های دانش بنیان برای اولین سال و بررسی بیش از ۵۰۰۰ بنگاه اقتصادی برگزار گردید. شایان ذکر است در بخش بررسی تجربه های موفق ارتقای بهره وری و عملکرد که پروژه های بهبود بهره وری بنگاههای اقتصادی مورد بررسی قرار می گرفت، پروژه شرکت دانش بنیان پارسا پلیمر شریف با آرای داوران برگزیده و لوح تقدیر دریافت نمود. لازم به ذکر است براساس تفاهم نامه ای بین دبیرخانه جشنواره و صندوق نوآوری و شکوفایی که بهمن ماه سال ۹۴ منعقد گردید شرکت های دانش بنیان در هفتمین جشنواره ملی بهره وری حضور یافتند.