.

.

.

برای مشاهده گزارش نه دوره قبل جشنواره، اینجا کلیک کنید

.

دهمین سال برگزاری جشنواره

در راستای تحقق مفاد برنامه های توسعه و لزوم بهره گیری از سازوکار اجرایی برای تحقق چشم انداز ۲۰ ساله نظام و با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت بهره وری و کمکبه افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی و قدردانی از بهره ورترین مدیران ارشد شرکت های ایرانی، گروه پارسیان هوشمند با حمایت اتاق بارزگانی و صنایع و معادن ،کشاورزی ایران دهمین جشنواره ملی بهره وری را برگزار می نماید.

مهمترین دستاورد برگزاری ادوار جشنواره ملی بهره وری :

تعداد بالای سازمان هایی که در هر دورۀ جشنواره مورد بررسی قرار می گیرند. به جرأت می توان گفت هیچ برنامه ای با این تعداد  کننده به تفکیک هرصنعت تا به امروز در ایران برگزار نشده است. در اولین دوره بیش از۴۰۰  ، در دورۀ دوم درحدود ۵۰۰ بنگاه اقتصادی، در سومین دوره بیش از ۸۰۰  ،در چهارمین دوره بالغ بر ۱۰۰۰ بنگاه اقتصادی ، در دوره ششم بالغ بر ۱۴۰۰ بنگاه اقتصادی و در دروه نهم نزدیک به ۵۰۰۰ بنگاه اقتصادی در بخش های مختلف با یکدیگر به رقابت می پردازند.

پایگاه دادۀ بسیار قوی که مقایسه بین  شرکت کنندگان را بسیار عادلانه و نزدیک به واقعیت می نماید. این امر به سازمان کمک می نماید تا از این مقایسه بازخور کارا تری را دریافت نمایند.  شرکت ها و سازمان ها در هربخش با تعداد زیادی از های رقیب خود براساس اطلاعات واقعی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

استفاده از نظرات متخصصین و بزرگان صنایع در قالب کمیتۀ علمی و داوران است. در دورۀ دوم جشنواره از نظرات متخصصین در عرصۀ صنعت برای انتخاب بهترین های صنعت مربوط نیز استفاده خواهد شدکه بر این اساس در دوره تهم جشنواره بیش از ۶۲۰۰ داور از صنایع مختلف مورد تأیید دبیرخانۀ جشنواره قرار گرفته اند.

نامزدهای دهمین جشنواره ملی بهره وری

معرفی نامزدین دهمین جشنواره در صنعت داروسازی

معرفی نامزدین دهمین جشنواره در صنعت داروسازی

معرفی نامزدین دهمین جشنواره ملی بهره وری در صنعت داروسازی

در دهمین دوره جشنواره ملی بهره وری و در صنعت داروسازی شاخص های بیش از ۶۰  بنگاه اقتصادی بررسی شده است. هر یک از بنگاه های اقتصادی در ۳ بخش با یکدیگر رقابت می نمایند، در بخش بهره وری شاخص‌های بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل و در بخش سودآوری شاخص های فروش سرانه و حاشیه سود خالص مورد بررسی قرار می گیرد. براساس آیین نامه تدوین شده کمیته علمی جشنواره، نامزدهای پیشنهادی در این گروه اقتصادی توسط دبیرخانه با توجه به روند رشد پایدار و همچنین مقایسه شاخص های بهره­وری بنگاه های اقتصادی با میانگین صنعت پتروشیمی از سال ۹۱ تا ۹۶ انتخاب گردید. در نهایت پس از اجرای فرایند داوری آنلاین بیش از ۲۰۰ نفر از متخصصین و مدیران صنعت داروسازی ، بنگاه اقتصادی شایسته دریافت لوح تقدیر دهمین جشنواره ملی بهره وری در روز ۱۸ دی ماه انتخاب می گردد.

(بیشتر…)

معرفی نامزدین دهمین جشنواره در صنعت تایرسازی

معرفی نامزدین دهمین جشنواره در صنعت تایرسازی

در دهمین دوره جشنواره ملی بهره وری و در صنعت تایرسازی شاخص های ۱۰ بنگاه اقتصادی بررسی شده است. هر یک از بنگاه های اقتصادی در ۳ بخش با یکدیگر رقابت می نمایند، در بخش بهره وری شاخص های بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل، در بخش سودآوری شاخص های فروش سرانه و حاشیه سود خالص و در نهایت در بخش ویژه به دلیل اهمیت موضوع انرژی در کشور شاخص بهره وری انرژی مورد بررسی قرار می گیرد. براساس آیین نامه تدوین شده کمیته علمی جشنواره، نامزدهای پیشنهادی در این گروه اقتصادی توسط دبیرخانه با توجه به روند رشد پایدار و همچنین مقایسه شاخص های بهره وری بنگاه های اقتصادی با میانگین صنعت تایرسازی از سال ۹۱ تا ۹۶ انتخاب گردید. در نهایت پس ار اجرای فرایند داوری آنلاین بیش از ۱۵۰ نفر از متخصصین و مدیران صنعت تایرسازی ، بنگاه اقتصادی شایسته دریافت لوح تقدیر دهمین جشنواره ملی بهره وری در روز ۱۸ دی ماه انتخاب می گردد.

(بیشتر…)

معرفی نامزدین دهمین جشنواره در صنعت پتروشیمی

معرفی نامزدین دهمین جشنواره در صنعت پتروشیمی

در دهمین دوره جشنواره ملی بهره وری و در صنعت پتروشیمی شاخص های ۳۶ بنگاه اقتصادی بررسی شده است. هر یک از بنگاه های اقتصادی در ۳ بخش با یکدیگر رقابت می نمایند، در بخش بهره وری شاخص های بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل، در بخش سودآوری شاخص های فروش سرانه و حاشیه سود خالص و در نهایت در بخش ویژه به دلیل اهمیت موضوع انرژی در کشور شاخص بهره وری انرژی مورد بررسی قرار می گیرد. براساس آیین نامه تدوین شده کمیته علمی جشنواره، نامزدهای پیشنهادی در این گروه اقتصادی توسط دبیرخانه با توجه به روند رشد پایدار و همچنین مقایسه شاخص های بهره وری بنگاه های اقتصادی با میانگین صنعت پتروشیمی از سال ۹۱ تا ۹۶ انتخاب گردید. در نهایت پس ار اجرای فرایند داوری آنلاین بیش از ۲۰۰ نفر از متخصصین و مدیران صنعت پنروشیمی، بنگاه اقتصادی شایسته دریافت لوح تقدیر دهمین جشنواره ملی بهره وری در روز ۱۸ دی ماه انتخاب می گردد.

(بیشتر…)