ارکان جشنواره

ارکان مطابق تصویر زیر به این قرار خواهد بود:

 1. کمیته راهبری
 2. کمیته علمی
 3. شبکه داوران
 4. دبیرخانه جشنواره

pic

 1. کمیته راهبری

الف) ترکیب کمیته راهبری

تشکل ها ، اتاق ها و سازمان های بخش های مختلف دولتی ، عمومی، تعاونی و خصوصی با فعالیت های مرتبط با موضوع های اقتصادی و بهره وری در کشور به پیشنهاد دبیرخانه و  تایید ریاست جشنواره می توانند در این کمیته نماینده داشته باشند.

نمایندگان این سازمان ها که دارای شرایط زیر باشند به مدت یک سال عضو کمیته راهبری خواهند بود:

 • مدیر ارشد سازمان
 • دارای قدرت تصمیم گیری به نمایندگی از سوی سازمان متبوع خود
 • تحصیلات و تجربه کاری مرتبط با موضوع های اقتصادی و بهره وری

اعضای کمیته راهبری، با حکم رییس جشنواره به مدت یک سال منصوب خواهد شد.

ب) وظایف کمیته راهبری

کمیته راهبری به صورت سالیانه و همزمان با آغاز فرآیند اجرایی مرحله اول هر دوره از جشنواره تشکیل جلسه می دهد و وظایف آن به شرح زیر است :

تعیین خط‌مشی های اجرایی در مورد فعالیت‌های دبیرخانه جشنواره، کمیته علمی و سایر ارکان جشنواره

 •  بررسی اصلاحات ضروری اساسنامه جشنواره بررسی و تصویب برنامه زمانی عملیات اجرایی هر دوره که توسط دبیرخانه تهیه شده
 •  رفع مشکلات احتمالی و انجام مساعدت‌های لازم جهت اجرای هر چه بهتر فرآیند جشنواره
 •  نظارت بر برگزاری مراسم های پایانی جشنواره
 •  بررسی نتایج رسیدگی به شکایات و اعتراضات متقاضیان و رسیدگی به آنها
 •  ارایه پیشنهادهای لازم به دبیرخانه در مدت اجرای فرآیند جشنواره
 •  تصویب فرآیند اجرایی برگزاری جوایز مختلف زیرمجموعه جشنواره و حد نصاب امتیاز مورد پذیرش جهت معرفی شرکت برتر در هر یک از آنها (پیشنهاد شده توسط کمیته علمی)
 •  تصویب شرایط و ویژگی های داوران (پیشنهاد شده توسط کمیته علمی)
 •  تصویب رویه‌های اجرایی تدوین شده توسط کمیته علمی برای انجام داوری ها

۲٫ کمیته علمی

الف) ترکیب کمیته علمی

اعضای کمیته علمی به پیشنهاد دبیرخانه از میان اساتید دانشگاه، مدیران با تجربه و صاحب نظران مرتبط با موضوع جایزه و همچنین بهترین اعضای شبکه داوران جشنواره بر اساس مدل رتبه بندی مصوب کمیته علمی  انتخاب می گردند. رییس کمیته علمی از میان اعضاء کمیته علمی با پیشنهاد دبیر کمیته راهبری و حکم رییس کمیته راهبری انتخاب می گردد. کلیه اعضاء با حکم رییس کمیته علمی به مدت یکسال منصوب خواهند شد.

اعضای اصلی:

اشخاصی که با توجه سابقه و تجربه آنها در خصوص موضوع بهره وری عضو کمیته علمی بوده اند به عنوان عضو اصلی کمیته علمی شناخته می‌شوند.

اعضای فنی:

اشخاصی که در هر یک از جوایز زیرمجموعه جشنواره به عنوان متخصص موضوع جایزه در جلسات کمیته علمی حضور خواهند داشت به عنوان اعضای فنی کمیته علمی خواهند بود.

ب) وظایف کمیته علمی

 •  بررسی برنامه زمانی عملیات اجرایی هر دوره که توسط دبیرخانه تهیه شده و ارایه آن به کمیته راهبری جهت تصویب
 •  انجام اصلاحات ضروری اساسنامه و پیشنهاد به کمیته راهبری جهت انجام مراحل تائید وتصویب
 •  تعیین معیارهای ارزیابی اصلی، معیارهای فرعی و امتیازات آنها و پیشنهاد به کمیته راهبری جهت انجام مراحل تائید
 •  تعیین حد نصاب‌ امتیاز هر یک از سطوح و پیشنهاد به کمیته راهبری جهت انجام مراحل تائید
 •  تعیین شرایط و ویژگیهای داوران و پیشنهاد انتخاب آنها به کمیته راهبری جهت انجام مراحل تائید وتصویب
 •  تدوین رویه‌های اجرایی برای داوری در سطوح مختلف و پیشنهاد آن به کمیته راهبری
 •  نظارت بر عملکرد داوران جشنواره
 •  نظارت بر فرآیند داوری ها
 •  نظارت بر انتشار نشریات مرتبط
 •  تعیین صلاحیت مراکز آموزشی برای دوره‌های آموزشی ویژه داوران
 •  بازنگری معیارهای انتخاب واحدهای برتر پس از هر دوره اعطای جشنواره
 •  بررسی شکایات و اعتراضات متقاضیان و رسیدگی به آنها و اعلام نتیجه به کمیته راهبری
 •  تهیه و ارائه گزارش به کمیته راهبری

۳٫ شبکه داوران جشنواره ملی بهره وری

اساتید دانشگاه ها، متخصصین، مدیران سازمان ها در سطوح مختلف می توانند در صورت دارا بودن شرایط زیر عضو شبکه داوران جشنواره شوند:

 • حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط
 • حداقل دارای مدرک کارشناسی
 • حدقل سن ۳۵ سال

وظایف اعضای شبکه داوران جشنواره:

 • همکاری در انتخاب سازمان برتر از بین نامزدهای تعیین شده توسط کمیته علمی جشنواره به تفکیک هر یک از گروه های اقتصادی ویا منظر های ارزیابی
 • همکاری در انجام پروژه های تحقیقاتی تعریف شده برای دبیرخانه جشنواره ملی بهره وری
 • مشارکت در سمینارها و همایش های علمی در صنایع مختلف

۴٫ دبیرخانه

گروه دانش بنیان پارسیان هوشمند یگانه به عنوان دبیرخانه جشنواره فعالیت نموده و کلیه عملیات اجرایی مرتبط با جشنواره را عهده دار می‌باشد. وظایف دبیرخانه عبارتند از:

 •  مدیریت دبیرخانه جشنواره و انجام کلیه فعالیت‌های اجرایی مرتبط
 •  همکاری با کمیته علمی در تهیه برنامه زمانی عملیات اجرایی هر دوره
 •  تهیه و تدوین آئین‌نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و ارائه آن به ارکان ذیربط طرح جهت تصویب
 •  اجرای کلیه فعالیت‌های کارشناسی مورد نیاز ارکان جشنواره
 •  انتشار نشریات مرتبط با جشنواره
 •  انجام فراخوان عمومی به نحو مقتضی جهت ثبت‌نام متقاضیان
 •  انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلسات کمیته راهبری و کمیته علمی جشنواره
 •  برگزاری دوره‌های آموزشی جهت داوران
 •  دریافت اطلاعات از متقاضیان جشنواره، طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل آنها
 •  ارجاع نتایج حاصل از داوری ها برای اتخاذ تصمیم نهایی به  کمیته های علمی و راهبری
 •  تهیه تندیس و لوح های سازمانهای بهره ور منتخب
 •  تهیه گزارش عملکرد و ارایه به کمیته راهبری