اولین دوره

نخستین دورۀ جشنواره ملی بهره وری در سال ۱۳۸۸ برگزار گردید. در اختتامیه این جشنواره پس از محاسبۀ شاخصهای شرکت های موجود در بخش صنعت و معدن از سازمان هایی که بهترین وپایدارترین وضعیت بهره وری را طی سال های ۸۲ الی ۸۶ داشته اند تقدیر به عمل آمد. بالابودن سطح کیفی نسبت به میانگین صنعت، رشد روزافزون و پایداری در رشد از اهداف برنامه توسعۀ چهارم از شروط اصلی جشنواره برای منتخبین بوده است. در این جشنواره بیش از ۴۰۰ شرکت داخلی در ۲۳ بخش اقتصادی شرکت نمودند که در این بین ۴۱ شرکت به عنوان برگزیده در زمینه های مختلف شاخص ها انتخاب شدند و جوایزی به آن ها اعطا گشت. لازم به ذکراست که هیچ کدام از شرکت های موجود در بین نامزدها، شایستگی دریافت نشان بهره وری ملی نخستین جشنواره ملی بهره وری را نداشته اند.