برترین توان اجرا دوره نهم

 

دریافت سپاس نامه مسابقه ملی برترین توان اجرا

 

شرکت : نفت پارس                                                امتیاز ۶۲%
شرکت: هولدینگ توسعه معادن روی ایران            امتیار۶۰%