دستاوردهای حضور در جشنواره

دستاوردهای ثبت نام در جشنواره :

  1. داوری آنلاین نتایج عملکردی سازمان ها در هر یک از مسابقه ها، توسط ۵۵۰۰ داور از مدیران ارشد و متخصصین صنایع مختلف در کشور
  2. امکان مقایسه شاخص های بهره وری، رضایت کارکنان و توان اجرایی سازمان با سایر سازمان ها به دلیل روش های یکسان اندازه گیری
  3. ارایه گزارش وضعیت بهره وری سازمان های نامزد در مقایسه با میانگین و برترین های صنعت مربوطه در مسابقه ملی بهره وری
  4. امکان ایجاد آشنایی عملیاتی سازمان ها با ابزار بهینه کاوی به عنوان یک رویکرد بهره ور در افزایش توان رقابت پذیری
  5. امکان معرفی شرکت های برتر در مسابقه ملی بهینه کاوی و مسابقه ملی تجربه های موفق  به مسابقات جهانی
  6. ارایه کارنامه وضعیت رضایت کارکنان و اعطای گواهینامه عضویت در مرکز ملی رضایت کارکنان
  7. ارایه کارنامه توان اجرایی شرکت و اعطای گواهینامه عضویت در مرکز اندازه گیری توان اجرا
  8. امکان معرفی ۵ تن از مدیران شرکت مربوطه در داوری آنلاین جشنواره ملی بهره وری
  9. کسب امتیاز در طرح ملی رتبه بندی کارت های بازرگانی برای سازمان های برتر
  10. امکان دسترسی به تجارب موفق ارتقای بهره وری شرکت های هم گروه