سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران

سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران  irpmc.ir

ویژگی های سامانه :

 • اندازه گیری شاخص های متنوع اقتصادی و بهره وری بیش از ۲۵۰۰بنگاه اقتصادی به دو نرخ جاری و ثابت (تورم زدایی شده)
 • مجموعه  ارزش افزوده بنگاه های اقتصادی موجود در این سامانه۷۰درصد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و ۸۵  درصد ارزش افزوده بخش موسسات پولی و مالی
 • افزایش دقت و سرعت در اندازه گیری شاخص ها
 •  ارایه خدمات ارزانتر به صورت آنلاین
 • امکان استفاده همزمان چندین کاربر از یک دسترسی مشخص در تمام نقاط کشور

بسته های اندازه گیری و تحلیل شاخص های اقتصادی و بهره وری سامانه:

 • دسترسی سطح ۱ اندازه گیری و تحلیل بهره وری (بسته شبیه سازی چرخه مدیریت بهره وری):
  • اندازه­ گیری شاخص­های اقتصادی و شاخص های بهره­وری طی ۵ سال گذشته به نرخ جاری و تورم زدایی شده نسبت به سال پایه
  • ثبت نام رایگان در مرحله دوم (بخش مسابقه ملی بهره وری) جشنواره ملی بهره وری
  • آموزش یک روزه رقابت پذیری بنگاه اقتصادی با رویکرد اقتصادی و مدیریت بهره وری
  • ارزیابی و تحلیل بهره وری و رقابت پذیری بنگاه اقتصادی
  • گزارش ارزیابی و تحلیل بنگاه از منظر توانایی پرداخت دیون
  • گزارش ارزیابی و تحلیل بنگاه از منظر ارزش افزوده ایجاد شده در کشور
  • گزارش ارزیابی و تحلیل بنگاه از منظر بهره وری
  • گزارش ارزیابی و تحلیل بنگاه از منظر فروش
  • گزارش ارزیابی و تحلیل بنگاه از منظر کارایی و اثر بخشی

متد تحلیل: تجزیه و تحلیل عمودی، تجزیه و تحلیل افقی، تحلیل روند و مقایسه با میانگین صنعت و ۴ شرکت هم گروه، تجزیه و تحلیل علل ریشه ای تغییرات و تحلیل دوپونت

نکته: براساس تجزیه و تحلیل­های انجام شده در این مرحله فهرست حوزه های بهبود پیشنهادی تهیه می گردد.

 • دسترسی سطح ۲ اندازه گیری و تحلیل بهره وری(بسته تجزیه و تحلیل شاخص های بهره وری):
  • اندازه­ گیری شاخص­های اقتصادی و شاخص های بهره­وری طی ۵ سال گذشته به نرخ جاری و تورم زدایی شده نسبت به سال پایه
  • ثبت نام رایگان در مرحله دوم (بخش مسابقه ملی بهره وری) جشنواره ملی بهره وری
  • ارزیابی و تحلیل بهره وری و رقابت پذیری بنگاه اقتصادی
  • گزارش ارزیابی و تحلیل بنگاه از منظر توانایی پرداخت دیون
  • گزارش ارزیابی و تحلیل بنگاه از منظر ارزش افزوده ایجاد شده در کشور
  • گزارش ارزیابی و تحلیل بنگاه از منظر بهره وری
  • گزارش ارزیابی و تحلیل بنگاه از منظر فروش

متد تحلیل: تجزیه و تحلیل عمودی، تجزیه و تحلیل افقی، تحلیل روند و مقایسه با میانگین صنعت و۲ شرکت هم گروه و تجزیه و تحلیل علل ریشه ای تغییرات

 • دسترسی سطح ۳ اندازه گیری و تحلیل بهره وری(بسته اندازه گیری شاخص های بهره وری):
  • اندازه­ گیری شاخص­های اقتصادی و شاخص های بهره­وری طی ۵ سال گذشته به نرخ جاری و تورم زدایی شده نسبت به سال پایه
  • ثبت نام رایگان در مرحله دوم (بخش مسابقه ملی بهره وری) جشنواره ملی بهره وری
  • گزارش تجزیه و تحلیل مقدماتی شاخص­های بهره وری
  • تجزیه و تحلیل مقدماتی علل ریشه ای تغییرات شاخص های بهره وری
  • تجزیه و تحلیل روند شاخص های بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه، بهره وری کل عوامل، درصد حاشیه سود خالص و فروش سرانه در مقایسه با میانگین صنعت و رقبا
 •  دسترسی سطح ویژه اندازه گیری بهره وری(بسته ویژه طرح ملی رتبه بندی اعضای اتاق ایران):
  • اندازه گیری شاخص های بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل در مقایسه با میانگین صنعت
  • اندازه گیری شاخص های نسبت جاری، نسبت بدهی و مجموعه بدهی ها در مقایسه با میانگین صنعت
  • اندازه گیری شاخص های سودآوری، نرخ برگشت سرمایه، دوره وصول مطالبات و فروش در مقایسه با میانگین صنعت
  • اندازه گیری و تحلیل ارزش افزوده و مقایسه با میانگین صنعت
 • دسترسی سطح ویژه اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری انرژی(بسته ویژه اندازه گیری و تحلیل انرژی):
  •  اندازه ­گیری شاخص های بهره­ وری انرژی طی ۵ سال گذشته به نرخ جاری و تورم زدایی شده نسبت به سال پایه
  • ارزیابی و تحلیل بهره وری و رقابت پذیری بنگاه اقتصادی از منظر هزینه مصرف انرژی