فرآیند اجرایی

فرایند اجرایی هر یک از مراحل جشنواره:

فرایند اجرایی مسابقه ملی بهره وری

از اوایل خرداد ماه هر سال فرآیند ثبت نام از بنگاه ها برای شرکت در مسابقه ملی بهره وری آغاز می شود.

ارسال فراخوان ثبت نام بنگاه های اقتصادی

شرکت ها می توانند با ارسال فرم و پرداخت هزینه های مربوطه در مسابقه اقدام به ثبت نام نمایند.

ثبت نام بنگاه های اقتصادی در مسابقه ملی بهره وری

شرکت هایی که در مسابقه ثبت نام می کنند علاوه بر حضور در مسابقه، حدود ۱۸۰ شاخص بهره وری بنگاه خود را نیز دریافت می کنند. برای این کار لازم است که صورت های مالی حسابرسی شده خود را برای ۳ سال اخیر به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایید.

ارسال صورت های مالی حسابرسی شده توسط بنگاه های اقتصادی

پس از دریافت صورت های مالی حسابرسی شده، سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران IRPMC.ir شاخص های بهره وری ۳ ساله شرکت را به نرخ جاری و ثابت اندازه گیری کرده و دسترسی یک ساله برای استفاده شرکت ایجاد می کند.

اندازه گیری شاخص های بهره وری توسط سامانه

IRPMC.IR

کمیته علمی جشنواره با بررسی شاخص های بهره وری موجود در سامانه، شرکت های نامزد را اعلام می کنند.

تعیین نامزد های صنعت توسط کمیته علمی جشنواره

اسامی شرکت های نامزد وارد سامانه داوری شده و داوران می توانند با مشاهده شاخص های معیار اعلام رای کنند. نتیجه این رای برندگان در مسابقه ملی بهره وری را در هر شاخص مشخص می کند.

انتخاب شرکت های برتر در هر صنعت توسط داوران هر صنعت

پس از جمع آوری آرا داوران، برندگان مسابقه ملی بهره وری به تفکیک صنعت در دو بخش اصلی و جانبی مشخص می شوند. از برندگان مسابقه ملی بهره وری در طی مراسمی در روز بیست و دوم دی ماه سال جاری در سالن زرین هتل آزادی تقدیر به عمل خواهد آمد

برگزاری مسابقه ملی بهره وری

پس از برگزاری مراسم مسابقه ملی بهره وری، نتایج امتیازات و آرا داوران جشنواره در قالب گزارش هایی به حضور نامزد ها می رسد. سقف امتیاز در این مرحله ۳۰۰ امتیاز است که برحسب میزان درصد رای اخذ شده، این امتیاز داده می شود.

ارسال گزارش مسابقه ملی بهره وری به نامزدها
 

فرایند اجرایی جایزه ملی بهینه کاوی ایران

از اوایل خرداد ماه هر سال فرآیند ثبت نام از بنگاه ها برای شرکت در جایزه ملی بهینه کاوی ایران آغاز می شود.

ارسال فراخوان ثبت نام بنگاه های اقتصادی

برای ثبت نام در جایزه ملی بهینه کاوی ایران، علاوه بر ارسال پروژه های بهینه کاوی، می بایست فرم های مربوط به شرکت در جایزه ملی بهینه کاوی ایران به دبیرخانه ارسال شود و هزینه ی شرکت در این جایزه نیز پرداخت گردد.

ثبت نام بنگاه های اقتصادی

در جایزه ملی بهینه کاوی ایران

داوران جایزه پروژه های ارسالی را مطالعه کرده و می توانند نظرات و امتیازات خود را اعلام نمایند. پروژه هایی که امتیازشان به حد نصاب نرسیده باشد، حذف می شوند.

تعیین آنلاین پروژه های برتر توسط داوران

 در این مرحله ارزیابان تایید صلاحیت شده جایزه به صورت فیزیکی از پروژه ها بازدید کرده و گزارش ارزیابی خود را به دبیرخانه اعلام می کنند. در این مرحله سه پروژه به عنوان پروژه های برتر شناخته می شوند.

ارزیابی پروژه ها به صورت بازدید از محل

پروژه های منتخب در روز مراسم در حضور پنل داوری پروژه های خود را ارایه می کنند که برنده نهایی شناخته می شود.

ارایه پروژه ها

در مراسمی که در روز نوزدهم مهر ماه سال جاری برگزار می شود، از برندگان جایزه ملی بهینه کاوی تقدیر به عمل می آید.

برگزاری جایزه ملی بهینه کاوی ایران

 

 

 

فرایند اجرایی جایزه ملی تجربیات موفق

از اوایل خرداد ماه هر سال فرآیند ثبت نام از بنگاه ها برای شرکت در جایزه ملی تجربیات موفق آغاز می شود.

ارسال فراخوان ثبت نام بنگاه های اقتصادی

برای ثبت نام در جایزه ملی تجربیات موفق، علاوه بر ارسال پروژه های تجارب موفق، می بایست فرم های مربوط به شرکت در جایزه ملی تجربیات موفق به دبیرخانه ارسال شود و هزینه ی شرکت در این جایزه نیز پرداخت گردد.

ثبت نام بنگاه های اقتصادی

در جایزه ملی تجربیات موفق

کمیته علمی جشنواره پروژه های ارسالی را بررسی کرده و آن هایی که در چارچوب ارتقا شاخص های بهره وری بوده و قابلیت یادگیری داشته باشند را برای رای گیری از داوران در سامانه داوری قرار می دهد.

انتخاب پروژه های نامزد توسط کمیته علمی

داوران پروژه های ارسالی را مطالعه کرده و می توانند نظرات و امتیازات خود را اعلام نمایند. هر پروژه حداکثر می تواند ۱۰۰ امتیاز را از آن خود کند.

تعیین پروژه های برتر توسط داوران

از مجموع ۳۰۰ امتیاز در جایزه ملی بهینه کاوی، ۳۰۰ امتیاز در مسابقه ملی بهره وری، ۱۰۰ امتیاز جایزه ملی بهره وری انرژی و ۳۰۰ امتیاز در جایزه ملی تجربیات موفق (هر پروژه ۱۰۰ امتیاز) هر شرکتی که بتواند به حداقل ۸۰۰ امتیاز برسد، می تواند تندیس ملی بهره وری را از آن خود کند. از پروژه هایی هم که بیشترین امتیاز را کسب کنند نیز تقدیر به عمل می آید.

تعیین شرکت های دریافت کننده تندیس ملی بهره وری

در مراسمی که در روز یکم خرداد ماه سال آینده مصادف روز ملی بهره وری برگزار می شود، از برندگان تندیس ملی بهره وری تقدیر ویژه به عمل می آید.

برگزاری جایزه ملی تجربیات موفق