مسابقه برترین توان اجرا

 

جشنواره ملی بهره وری     مسابقه ملی برترین توان اجرا

 

مسابقه ملی برترین توان اجرایکی از مسایل اصلی مانع رشد و توسعه اقتصادی در کشورمان و سایر کشورهای در حال توسعه عدم دستیابی به اهداف تعیین شده و اجرای صحیح برنامه ها و همچنین عدم توجه به توان و ظرفیت های داخلی می باشد. این موضوع به طور مکرر توسط مسوولین عالی رتبه نظام مطرح گردیده است. به عبارت دیگر تمرکز و هم افزایی بر اهداف اصلی تعیین شده به صورت کامل وجود ندارد. جشنواره ملی بهره وری در راستای اهداف و ماموریت خود و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با همکاری مرکز اندازه گیری توان اجرایی اقدام به اندازه گیری توان اجرای سازمان ها و شرکت ها و برگزاری مسابقه برترین توان اجرا نموده است تا از طریق برگزاری مسابقه و ایجاد بستر رقابتی در این حوزه در کنار موضوع بهره وری توجه تمامی بخش های اقتصادی کشور را به سمت موضوع اجرا سوق دهد و اهداف برنامه های توسعه کشور را عملیاتی نماید.

به منظور اندازه گیری و ارزیابی توان اجرایی از تکنیک های معتبر بین المللی و روش ارزیابی xQ (بهره اجرا/Execution Quotient) استفاده می گردد که میزان تمرکز سازمانی را بر روی اهداف الویت دار، اندازه گیری نموده و مسیر بهبود در امر اجرا را برای سازمان ترسیم می نماید. این روش ارزیابی از مستندات بین المللی معتبر مانند منابع مستندات موسسه فرانکلین کاوی، شرکت مکنزی و شرکا، موسسه هریس اینتراکتیو و شبکه کسب و کار هوشمندانه کانادا و … استفاده گردیده است. در این روش با استفاده از پرسشنامه داده ها و اطلاعات در مورد ابعاد موضوع اجرا در سازمان به صورت آنلاین (پرسشنامه آنلاین) جمع آوری می گردد و پس از انجام صحه گذاری نظرسنجی انجام شده، نتایج در قالب کارنامه توان اجرایی ارایه می گردد.

شش اصل اجرا:

۱- شفافیت کاری :

اهداف فردی : شفاف، قابل اندازه گیری، اهداف کاری با فرجه معین

جهت گیری سازمانی : استراتژی سازمانی و درک دقیق اهداف

تمرکز تیمی : تیم کاری کوشا و متمرکز بر اهداف الویت دار

۲- توانمند سازی

توانمند سازی تیم : کفایت منابع و آزادی عمل برای انجام کار

بهبود عملکرد سازمانی : ثابت قدمی و رویکرد سیستمی به بهبود عملکرد

پشتیبانی سازمانی : پشتیبانی فعال برای اهداف کار تیمی

۳-تعهد کاری

اهداف تیم – کیفیت : شفاف، اهداف تیمی قابل اندازه گیری

درگیر بودن فردی : ارزش ها و انگیزه های فردی

تعهد فردی : افراد متعهد به جهت گیری سازمانی

۴- هم افزایی

ارتباطات تیمی: بلوغ ادراک و خلق گفتمان

اطمینان تیمی : یک محیط ایمن کاری بر اساس تفکر برد – برد

همکاری سازمانی: هموار بودن کار و ارتباطات بین و درون بخشی

قابلیت اطمینان سازمانی: ارزش های سازمانی و تعهدات شرافتمندانه

۵-تفسیر کاری

افق دید سازمانی: همه کارکنان متمرکز بر اهداف سازمانی

برنامه ریزی تیمی: شفافیت، همبستگی وظایف و پیگیری از این طریق

برنامه ریزی فردی : رویکرد سیستمی به زمانبندی الویت ها

وقت گذاشتن فردی: زمان صرف شده برای اجرای اهداف اصلی 

۶-پاسخگویی

پاسخگویی تیمی: الزام به احترام در بین اعضای تیم

شاخص های کیفی تیم: سنجش های متوالی، دقیق و آشکار موفقیت

بهره وری فردی: ابتکار فردی و مسئولیت پذیری در مقابل نتایج