مسابقه ملی بهینه کاوی

اسامی پروژه های بهینه کاوی شایسته دریافت لوح تقدیر

ردیف

نام سازمان

عنوان پروژه

۱

۲

 

اسامی پروژه های بهینه کاوی شایسته دریافت سپاس نامه

ردیف

نام سازمان

عنوان پروژه

۱

۲