مسابقه ملی بهینه کاوی

در این دوره تنها یک شرکت موفق به دریافت تقدیرنامه گردید

نام شرکت نام پروژه
جنرال مکانیک ساخت ماشین آلات تخصصی و مکانیزه نصب خطوط ریلی

همچنین یک شرکت موفق به دریافت سپاس نامه گردید

نام شرکتنام پروژه
تحقیقاتی و مهندسی توفیق داروتولید مواد موثره دارویی ضد ویروس با اولویت بالا