معرفی

با توجه به تدوام برگزاری جشنواره ملی بهره وری و بالا رفتن تجربیات و انتظارات، و جهت تحقق اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ و اعلام نظر ریاست محترم جشنواره ملی بهره وری جناب آقای دکتر نهاوندیان در اهمیت ورود به رقابت های بین المللی و مقایسه خود با دیگر سازمان های جهان، دبیرخانه جشنواره پس از برگزاری چهارمین دوره فعالیت هایی را در این زمینه اجرا نمود که منجر به تایید جشنواره توسط شبکه جهانی بهینه کاوی GBN گشت و بر همین اساس شرکت ها و سازمان های ایرانی در صورتی که مورد تایید جشنواره ملی بهره وری قرار گیرند می توانند وارد رقابت جهانی بهینه کاوی شوند. و بر همین اساس مسابقه ملی بهینه کاوی منطبق بر مسابقه جهانی بهینه کاوی شکل گرفت.منطق امتیاز دهی در این مسابقه نیز کاملا منطبق بر مدل جهانی آن می باشد که در جدول ذیل قابل مشاهده است:

حوزه های مورد بررسی در فرم مربوطه

ردیف

سوالات

۱

چگونه دانش موجود سازمان شما جمع آوری شده و در اختیار سایر بخش ها قرار میگیرد؟ تسهیم دانش و اطلاعات درون سازمان در مقایسه با دانش فراگرفته شده از خارج چگونه است؟

۲

چگونه سازمان شما پروژه های برتر را شناسایی و پیاده سازی کرده است؟ آیا این پروژه ها تنها در نواحی محدودی صورت گرفته یا در تمام سازمان جاری شده اند؟

۳

آیا شما برای شناخت و پیاده سازی پروژه های برتر از متدولوژی مدون بهینه کاوی استفاده کرده اید؟ آیا برای انتخاب این متدولوژی مطالعه ای انجام داده اید؟

۴

در اجرای پروژه های بهینه کاوی بر کدام رویکرد تمرکز بیشتری وجود دارد؟ مقایسه آماری یا یادگیری از الگوهای برتر سایر سازمان ها

۵

آیا پروژه های بهینه کاوی شما تنها محدود به یادگیری از رقبا است یا این یادگیری از سایر بخش های درون سازمانی و همین طور خارج از صنعت نیز صورت گرفته است؟

۶

آیا پروژه ها و ابتکارات بهینه کاوی با الزامات راهبردی سازمان شما هم راستا بوده است؟ میزان همپوشانی این پروژه ها ارزیابی شده است؟

۷

پروژه های بهینه کاوی از شروع تا پیاده سازی، چقدر مورد حمایت مدیران ارشد سازمان بوده است؟ مثالهایی از پروژه ها ذکر کنید.

۸

چگونه از رعایت اصول اخلاقی در اجرای پروژه های بهینه کاوی اطمینان حاصل می کنید؟

منطق امتیازدهی: (سوالات پرسیده شده از داوران)

  

ردیف

معیار ها

امتیاز هر معیار

۱

تسهیم دانش و اطلاعات در سازمان به چه میزان مناسب بوده است؟

۱۶

۲

شناسایی و اجرای پروژه برتر انتخاب شده تا چه میزان مناسب بوده است؟

۱۲

۳

متدولوژی استفاده شده جهت شناخت پروژه های برتر به چه میزان مناسب بوده است؟

۱۲

۴

رویکرد انتخاب شده در اجرای پروژه بهینه کاوی تا چه میزان مناسب بوده است؟

۱۲

۵

یادگیری به دست آمده از اجرای پروژه تا چه میزان مناسب بوده است؟

۱۲

۶

هم راستایی پروژه اجرا شده با الزامات راهبردی سازمان به چه میزان بوده است؟

۱۲

۷

حمایت مدیران ارشد از پروژه اجرا شده تا چه میزان مناسب بوده است؟

۱۲

۸

رعایت اصول اخلاقی در پروژه اجرا شده تا چه میزان مناسب بوده است؟

۱۲

مجموع امتیاز هر پروژه

۱۰۰

مجموع امتیاز قابل کسب در این مرحله از جشنواره (مجموع امتیاز ۳ پروژه)

۳۰۰