معرفی مسابقه ملی مصرف بهینه انرژی

جدیدترین رویدادهای جشنواره ملی بهره وری، بخش مسابقه ملی مصرف بهینه انرژی است. در این مرحله، بنگاه های اقتصادی برتر به تفکیک گروه های صنعتی بر اساس روند ۵ ساله شاخص های بهره وری انرژی معرفی می گردند. برای سنجش عملکرد بنگاه های برتر، سامانه داوری آنلاین شاخص های بهره وری طراحی شده است که از این طریق، برای انتخاب بنگاه های برتر از نظر خبرگان صنایع مختلف استفاده می شود