معرفی مسابقه ملی مصرف بهینه انرژی

در این مرحله، بنگاه های اقتصادی برتر به تفکیک گروه های صنعتی بر اساس روند ۵ ساله شاخص های بهره وری انرژی معرفی می گردند. شرکتهای تولیدی میتوانند در مسابقه ملی بهره وری انرژی ( مصرف ملی بهینه انرژی) نیز شرکت نمایند

کلیه فرآیندهای اجرایی مسابقه ملی بهره وری شامل اندازه گیری و تورم زدایی شاخص های بهره وری بنگاه های اقتصادی تعیین نامزدهای مسابقه توسط کمیته علمی و در نهایت داوری  و انتخاب نهایی برندگان مسابقه در هر صنعت  برگزار می شود

تمامی بنگاه های اقتصادی کشور در صورت ارسال صورت های مالی حسابرسی شده (سه سال اخیر) به همراه یادداشت های تکمیلی خود می توانند در مسابقه ملی بهره وری حضور یافته و بازخورد مسابقه را در قالب کارنامه  دریافت نمایند.

– زمان برگزاری چهاردمین دوره: بهمن ماه

– هزینه ثبت نام: ۲۰ میلیون تومان

– مهلت ثبت نام و ارسال صورتهای مالی حسابرسی شده: اول دی ماه

خواهشمند است صورت های مالی حسابرسی شده (سه سال اخیر) خود را  به ایمیل [email protected] ارسال نمایید.