معیارهای ارزیابی

معیارهای ارزیابی در هر یک از مسابقات :

مسابقه ملی بهره وری

معیارهای اصلی داوری در جایزه ملی بهره وری متمرکز بر قسمت اول چرخه مدیریت بهره وری و با استفاده از اندازه گیری یکسان شاخص‌های ذیل در سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران  www.irpmc.ir  در طول حداقل سه سال می باشد :
* شاخص بهره وری نیروی انسانی – بخش اصلی
* شاخص بهره وری سرمایه– بخش اصلی
* شاخص بهره وری کل عوامل– بخش اصلی

* شاخص فروش سرانه – بخش جانبی
* شاخص حاشیه سود خالص – بخش جانبی

مسابقه ملی پروژه های موفق

ردیف

معیار ها

امتیازهر معیار

۱

اهمیت مشکل حل شده

۱۷

۲

دامنه اجرای پروژه و میزان تناسب آن با میزان به کارگیری کارکنان و زمان

۱۶

۳

خلاقیت و نوآوری در پروژه

۱۴

۴

نتایج مالی و غیر مالی پروژه

۳۰

۵

شواهد موفق بودن پروژه

۱۳

۶

برنامه های آتی برای توسعه پروژه

۱۲

۷

مدیریت زمان در ارایه

۸

مجموع امتیاز هر پروژه

۱۱۰

 
 
مسابقه ملی بهینه کاوی
 

   ردیف

معیار ها

امتیاز هر معیار

۱

میزان مناسب بودن حوزه انتخاب شده برای بهینه کاوی

۲۳

۲

میزان مناسب بودن متدولوژی مورداستفاده

۸۱

۳

رویکرد انتخاب شده در اجرای پروژه بهینه کاوی

۱۲

۴

یادگیری به دست آمده از اجرای پروژه بهینه کاوی

۸۱

۵

همراستایی پروژه اجرا شده با الزامات راهبردی سازمان

۸۱

۶

حمایت مدیران ارشد از پروژه اجرا شده بهینه کاوی

۸۱

۷

مدیریت زمان در ارایه

۴۱

مجموع امتیاز

۴۰۰