معیارهای ارزیابی

معیارهای ارزیابی در هر یک از مسابقات :

مسابقه ملی بهره وری

معیارهای اصلی داوری در جایزه ملی بهره وری متمرکز بر قسمت اول چرخه مدیریت بهره وری و با استفاده از اندازه گیری یکسان شاخص‌های ذیل در سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران  www.irpmc.ir  در طول حداقل سه سال می باشد :
* شاخص بهره وری نیروی انسانی – بخش اصلی
* شاخص بهره وری سرمایه– بخش اصلی
* شاخص بهره وری کل عوامل– بخش اصلی

* شاخص فروش سرانه – بخش جانبی
* شاخص حاشیه سود خالص – بخش جانبی

مسابقه ملی پروژه های موفق

ردیف

معیار ها

امتیازهر معیار

۱

اهمیت مشکل حل شده

۱۷

۲

میزان تناسب آن با میزان به کارگیری کارکنان و زمان

۱۶

۳

خلاقیت و نوآوری در پروژه

۱۴

۴

نتایج مالی و غیر مالی پروژه

۳۰

۵

شواهد موفق بودن پروژه

۱۳

۶

برنامه های آتی برای توسعه پروژه

۱۲

۷

مدیریت زمان در ارایه

۸

مجموع امتیاز هر پروژه

۱۰۰

مجموع امتیاز قابل کسب در این مرحله از جشنواره (مجموع امتیاز ۳ پروژه)

۳۰۰

مسابقه ملی بهینه کاوی

   ردیف

معیار ها

امتیاز هر معیار

۱

چگونه دانش موجود سازمان شما جمع آوری شده و در اختیار سایر بخش ها قرار میگیرد؟ تسهیم دانش و اطلاعات درون سازمان در مقایسه با دانش فراگرفته شده از خارج چگونه است؟

۱۶

۲

چگونه سازمان شما پروژه های برتر را شناسایی و پیاده سازی کرده است؟ آیا این پروژه ها تنها در نواحی محدودی صورت گرفته یا در تمام سازمان جاری شده اند؟

۱۲

۳

آیا شما برای شناخت و پیاده سازی پروژه های برتر از متدولوژی مدون بهینه کاوی استفاده کرده اید؟ آیا برای انتخاب این متدولوژی مطالعه ای انجام داده اید؟

۱۲

۴

در اجرای پروژه های بهینه کاوی بر کدام رویکرد تمرکز بیشتری وجود دارد؟ مقایسه آماری یا یادگیری از الگوهای برتر سایر سازمان ها

۱۲

۵

آیا پروژه های بهینه کاوی شما تنها محدود به یادگیری از رقبا است یا این یادگیری از سایر بخش های درون سازمانی و همین طور خارج از صنعت نیز صورت گرفته است؟

۱۲

۶

آیا پروژه ها و ابتکارات بهینه کاوی با الزامات راهبردی سازمان شما هم راستا بوده است؟ میزان هم¬پوشانی این پروژه ها ارزیابی شده است؟

۱۲

۷

پروژه های بهینه کاوی از شروع تا پیاده سازی، چقدر مورد حمایت مدیران ارشد سازمان بوده است؟ مثال¬هایی از پروژه ها ذکر کنید.

۱۲

۸

چگونه از رعایت اصول اخلاقی در اجرای پروژه های بهینه کاوی اطمینان حاصل می کنید؟

۱۲

مجموع امتیاز هر پروژه

۱۰۰