معیارهای ارزیابی

معیارهای ارزیابی در هر یک از مسابقات :

مسابقه ملی بهره وری

معیارهای اصلی داوری در جایزه ملی بهره وری متمرکز بر قسمت اول چرخه مدیریت بهره وری و با استفاده از اندازه گیری یکسان شاخص‌های ذیل در سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران  www.irpmc.ir  در طول حداقل سه سال می باشد :
    * شاخص بهره وری نیروی انسانی – بخش اصلی
    * شاخص بهره وری سرمایه– بخش اصلی
    * شاخص بهره وری کل عوامل– بخش اصلی

    * شاخص فروش سرانه – بخش جانبی
    * شاخص حاشیه سود خالص – بخش جانبی

 

مسابقه ملی تجربیات موفق

ردیف

معیار ها

امتیازهر معیار

۱

پروژه را شرح دهید. آیا این پروژه، عملیاتی است یا مدیریتی؟ فرآیندی است یا سیستمی  و ابتکاری؟ چگونه طراحی و اجرا شد؟ چقدر برای سازمان شما دارای اهمیت است؟ چه تعداد از کارکنان، مشتریان و تامین کنندگان تحت تاثیر قرار گرفته اند؟

۱۶

۲

آیا این پروژه در کل سازمان شما اجرا شده یا تنها در بخشی از سازمان؟ میزان درک کارکنان مرتبط، از پروژه چقدر است؟ چقدر اجرای این پروژه زمان برده است؟

۱۲

۳

چه چیزی در این پروژه نوآورانه است؟ آیا ایده ای جدید در آن نهفته است؟ آیا پروژه ای است که در گذر زمان به تدریج بهبود یافته است یا پروژه ای است که شما با الهام از سازمان دیگری اجرا نموده اید؟

۱۲

۴

میزان مناسب بودن برنامه عملیاتی تنظیم شده برای حل مساله چقدر است؟

۱۲

۵

منافع مالی پروژه را که در نتیجه اجرا حاصل شده اند، شرح دهید.

۱۲

۶

منافع غیر مالی پروژه را که در نتیجه اجرا حاصل شده اند، شرح دهید.

۱۲

۷

آیا این پروژه به عنوان یک تجربه موفق مطرح می شود؟

۱۲

۸

چگونه این پروژه امکان توسعه و پیشرفت خواهد داشت؟

۱۲

مجموع امتیاز هر پروژه

۱۰۰

مجموع امتیاز قابل کسب در این مرحله از جشنواره (مجموع امتیاز ۳ پروژه)

۳۰۰

 
 
مسابقه ملی بهینه کاوی
 

   ردیف

معیار ها

امتیاز هر معیار

۱

چگونه دانش موجود سازمان شما جمع آوری شده و در اختیار سایر بخش ها قرار میگیرد؟ تسهیم دانش و اطلاعات درون سازمان در مقایسه با دانش فراگرفته شده از خارج چگونه است؟

۱۶

۲

چگونه سازمان شما پروژه های برتر را شناسایی و پیاده سازی کرده است؟ آیا این پروژه ها تنها در نواحی محدودی صورت گرفته یا در تمام سازمان جاری شده اند؟

۱۲

۳

آیا شما برای شناخت و پیاده سازی پروژه های برتر از متدولوژی مدون بهینه کاوی استفاده کرده اید؟ آیا برای انتخاب این متدولوژی مطالعه ای انجام داده اید؟

۱۲

۴

در اجرای پروژه های بهینه کاوی بر کدام رویکرد تمرکز بیشتری وجود دارد؟ مقایسه آماری یا یادگیری از الگوهای برتر سایر سازمان ها

۱۲

۵

آیا پروژه های بهینه کاوی شما تنها محدود به یادگیری از رقبا است یا این یادگیری از سایر بخش های درون سازمانی و همین طور خارج از صنعت نیز صورت گرفته است؟

۱۲

۶

آیا پروژه ها و ابتکارات بهینه کاوی با الزامات راهبردی سازمان شما هم راستا بوده است؟ میزان هم¬پوشانی این پروژه ها ارزیابی شده است؟

۱۲

۷

پروژه های بهینه کاوی از شروع تا پیاده سازی، چقدر مورد حمایت مدیران ارشد سازمان بوده است؟ مثال¬هایی از پروژه ها ذکر کنید.

۱۲

۸

چگونه از رعایت اصول اخلاقی در اجرای پروژه های بهینه کاوی اطمینان حاصل می کنید؟

۱۲

مجموع امتیاز هر پروژه

۱۰۰