چهارمین سخنرانی دکتر نهاوندیان

محمد نهاوندیان رییس جشنواره ملی بهره وری

اگر انتظار داریم بنگاه های اقتصادی در سطح وسیع بهره ور شوند باید به ساختارها و سیاست ها در نگاه کلان توجه شود باید توجه داشت که در سطح خرد ینگاه های بهره ور در کشور وجود دارد ولی در سطح کلان نرخ رشد بهره وری قابل دفاع نیست که این موضوع لزوم همزمان توجه به ارتقای بهره وری در سطوح خرد و کلان را  بیش از پیش مورد توجه قرار می دهد.

باید توجه داشت آمار های مربوط به بهره وری در اقتصاد کلان چندان مناسب نیست و به عنوان نمونه متوسط نرخ رشد بهره وری نیروی کار کشور با استفاده از آمار های بانک جهانی در هفت سال گذشته ۷/۱ درصد می باشد. بنابراین آنچه که در قانون آمده  هیچ گاه محقق نگردیده است.طبق برنامه سوم و چهارم توسعه مقرر شده یک سوم رشد کشور از افزایش بهره وری حاصل شود اما نه نرخ رشد هدف و نه سهم بهره وری در آن حاصل نشده است.که در این رابطه تصویب قانون بهبود مستمر کسب و کار می تواند مثبت ارزیابی شود زیرا که از اصلی ترین عوامل توقف در بهره وری رانت می باشد و تا زمانی که فردی به واسطه برخورداری از روابط خاص بتواند درآمدهای کلان و هنگفت کسب نماید نمی توان انتظار رشد بهره وری داشت.همچنین تا زمانی که رانت در کشور وجود دارد انگیزه ها در اقتصاد به سمت بهره وری هدایت نمی شود.

لازمه افزایش بهره وری در سطح کلان کشور بستن سرچشمه های رانت و لازمه رانت ستیزی افزایش شفافیت است که این موضوع در قانون پیش بینی شده است. ایجاد فضای تعاملی بین فعالان اقتصادی و دستگاه های حاکمیتی برای ارتقای بهره وری ضروری است.تشویق بنگاه ها برای استفاده از مشاور مدیریت یکی از راه های افزایش بهره وری است، می بایست روش سنتی مالک و مدیر کنار گذاشته و مدیریت حرفه ای جایگزین آن شود و همچنین می بایست راه نوینی در نهاد سازی در کشور دنبال شود و اینکه در هر کاری که احساس نیاز می شود سازمان دولتی ایجاد شده، نتیجه آن در همه موارد خوب نمی باشد و در اموری که هم افزایی لازم است، ترجیحاَ باید سازمان های عمومی غیر دولتی ایجاد شده.اما در امور حاکمیتی کار باید به دولت سپرده شود

معطل گذاشتن منابع از دیگر مشکلات اقتصاد است و مصداق بارز آن وجود طرح های زیاد نیمه تمامی است که در سراسر کشور وجود دارد.

در خصوص ارزیابی چهارمین جشنواره ملی بهره وری بایدگفت: با توجه به تعداد شرکت هایی که تحت پوشش این ارزیابی قرار گرفتند، می توان دریافت که حرکت به سمت اهداف جشنواره به خوبی دنبال شده، اما راه بلندی در پیش داریم. تعداد شرکت های پذیرش شده در جشنواره امسال نسبت به سال های گذشته افزایش داشته است اما این کافی نیست و باید روزی را در نظر بگیریم که این جشنواره همه بخش های صنعت و معدن و خدمات ما را تحت پوشش قرار دهد.

و در پایان اظهار امیدواری است که بتوانیم این مسابقه و رقابت را با همه شرکت های ایرانی در سطح بین المللی برگزار نموده و با پایمردی در این کار به اهداف مورد نظر دست یابیم.