کمیته اولین جشنواره

 اعضای کمیته راهبری اولین جشنواره ملی بهره وری

 

نام و نام خانوادگی سمت
آقای دکتر محمدی ریاست کمیته راهبری
آقای مهندس دانشمند عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران
آقای مهندس جمیلی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران
آقای مهندس انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
آقای دکتر روحانی رئیس مرکز تحقیقات و بررسی اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
خانم مهندس سوفالی عضو شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ایران
آقای دکتر مصدقی دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
آقای مهندس شکرخدایی نماینده دبیرخانه
آقای دکتر فروزان فرد نماینده دبیرخانه

 

اعضای کمیته علمی اولین جشنواره ملی بهره وری

نام و نام خانوادگی سمت
آقای دکترعلی اصغرآزادگان مشاور ارشد بهره وری
آقای دکتر عسگری گروه کارشناسان ایران
آقای مهندس احسان جنتی فرد مدیرعامل مرکز مدیریت بهره وری و تعالی سازمانی ایران
آقای دکتر هادوی جایزه ملی کیفیت ایران
آقای دکتر محمدی رئیس کمیته راهبری جشنواره / سازمان مدیریت صنعتی 
آقای دکتر فروزان فرد ریاست کمیته 
آقای دکتر تقی زاده استاد دانشگاه 
آقای دکتر روحانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
آقای مهندس انتصاریان انجمن مدیریت کیفیت ایران
آقای دکتر مصدقی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
آقای مهندس شکرخدایی دبیر جشنواره
آقای مهندس روشن انجمن توسعه بهره وری ایران