کمیته دومین جشنواره

اعضای کمیته راهبری دومین جشنواره ملی بهره وری

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر محمدی ریاست کمیته راهبری
آقای مهندس کلانتری رئیس انجمن بهره وری ایران
آقای مهندس دانشمند عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران
آقای مهندس جمیلی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران
آقای مهندس انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
آقای دکتر روحانی رئیس مرکز تحقیقات و بررسی اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
خانم مهندس سوفالی عضو شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ایران
آقای دکتر مصدقی دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
آقای مهندس شکرخدایی نماینده دبیرخانه
آقای دکتر فروزان فرد نماینده دبیرخانه

 

 

اعضای کمیته علمی دومین جشنواره ملی بهره وری

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای مهندس ابراهیم رضوانی رئیس امور بهره وری و همکاریهای بین المللی – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
آقای مهندس ابراهیم صادقی معاون امور بهره وری و همکاریهای بین المللی – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
آقای دکترعلی اصغرآزادگان مشاور ارشد بهره وری
آقای دکتر عسگری گروه کارشناسان ایران
آقای مهندس احسان جنتی فرد مدیرعامل مرکز مدیریت بهره وری و تعالی سازمانی ایران
آقای دکتر هادوی جایزه ملی کیفیت ایران
آقای دکتر محمدی رئیس کمیته راهبری جشنواره / سازمان مدیریت صنعتی 
آقای دکتر فروزان فرد ریاست کمیته 
آقای دکتر تقی زاده استاد دانشگاه 
آقای دکتر روحانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
آقای مهندس انتصاریان انجمن مدیریت کیفیت ایران
آقای دکتر مصدقی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
آقای مهندس شکرخدایی دبیر جشنواره
آقای مهندس روشن انجمن توسعه بهره وری ایران
آقای مهندس کلانتری انجمن بهره وری ایران
آقای مهندس متقی رئیس هماهنگی و نظارت بر طرحهای توسعه بهره وری وزارت نفت