سومین مسابقه ملی بهترین محل برای کار

دریافت تقدیرنامه مسابقه ملی بهترین محل برای کار  

 

شرکت :
آریارسانه تدبیر- گروه شرکت های شاتل امتیاز۷۹%
تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو امتیاز۷۵%
 

دریافت سپاس نامه مسابقه ملی بهترین محل برای کار

 

شرکت :
صنایع بهداشتی ساینا امتیاز ۶۵%
هولدینگ توسعه معادن روی ایران امتیاز۶۳%