مسابقه ملی بهینه کاوی

رتبه

نام سازمان

نام پروژه

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷