اختتامیه سیزدهمین دوره جشنواره ملی بهره وری

اختتامیه سیزدهمین دوره جشنواره ملی بهره وری

اختتامیه سیزدهمین دوره جشنواره ملی بهره وری با ارایه پروژه های برتر توسط مدیران پروژه های ارتقای بهره وری و برگزاری پنل تخصصی روسای کمیسیون های اتاق ایران در مورد چالش ها و راهکاری مدیریت بهره وری در کسب و کارهای کشور، ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ در محل اتاق بازرگانی ایران، ۹ تا ۱۲ صبح برگزار خواهد شد.

حضور برای همه رایگان است.